otisk

Intercol bv

Marconistraat 7

6716 AK Ede

PO Box 259

6710 BG EG

Holandsko

www.intercol.eu

Telefon: +31 (0) 318 636363

Fax: +31 (0) 318 639474

Mail: info@intercol.de

Číslo BTW: NL 00.1105.425. BO1

KVK: Centraal Gelderland 09037485

Ředitel: Ing. SW De Jong

Obecné podmínky prodeje, dodání a platby

 1. Tyto podmínky se vztahují - s vyloučením dalších podmínek - na všechny nabídky a smlouvy, ve kterých je Intercol BV (dále jen: prodávající) prodávajícím nebo
  Dodavatel nastává, pokud prodejce písemně nepotvrdil platnost dalších podmínek. Odesláním objednávky se kupující vzdá své
  Podmínky nákupu. Všechny nabídky jsou nezávazné. Smlouvy jsou pro prodejce závazné, pouze pokud a v rozsahu, v jakém jsou
  Byly potvrzeny písemně.
 2. Dodací lhůty jsou nezávazné. Místem dodání je Ede (Nizozemsko). Zboží cestuje na náklady a riziko kupujícího. Pokud však kupující
  nepřevezme zboží, může jej prodávající uložit na náklady a riziko kupujícího. Pokud není dohodnuta dodací lhůta, musí prodávající dodat zboží dovnitř
  jeden - s ohledem na povahu zboží a další relevantní okolnosti, které prodávající zná, - dodá ve lhůtě, která je podle jeho názoru přiměřená.
  Částečné dodávky a částečné faktury jsou povoleny. Kupující nesmí převést svá práva vyplývající z transakce s prodávajícím na třetí strany.
 3. Platba musí být provedena do třiceti dnů od data faktury, netto bez jakýchkoli odpočtů, v měně, ve které byla faktura vystavena. Prodejce si to vyhrazuje
  Odchylně od dohodnuté platební lhůty, právo na následné doručení za dobírku nebo požadovat platbu před odesláním zboží, pokud po
  Vzniká z pohledu prodávajícího na finanční situaci kupujícího, k čemuž mimo jiné dochází, když kupující plní své povinnosti vůči prodávajícímu nebo vůči jinému
  Dodavatelé nesplněni včas a při zabavení majetku kupujícího.
 4. Pokud je kupující v prodlení s prodávajícím, je prodávající oprávněn bez nutnosti soudního zásahu nákup zrušit a další
  prohlásit kupní smlouvy, které dosud nebyly dokončeny, za zrušené, aniž jsou dotčena další práva prodávajícího vyplývající ze smluv nebo zákonů.
 5. Bez nutnosti dalšího připomenutí je kupující v prodlení tím, že nezaplatí ve sjednaný den nebo jedním z ostatních
  Závazky z této nebo jiných probíhajících smluv mezi stranami nebyly splněny. Aniž jsou dotčena ustanovení článku 4 a bez a
  je vyžadováno předchozí varování nebo oznámení o selhání, dluží kupující úrok prodávajícímu na základě jednoho procenta za měsíc nebo část
  z toho počítáno ode dne splatnosti platby do dne platby včetně.
 6. V případě vyšší moci může prodejce zrušit smlouvu nebo pozastavit plnění smlouvy, dokud vyšší moc neskončí. Jako vyšší moc
  Platí stávky, výluky, požár, dopravní překážky, nedostatek surovin, materiálu nebo pracovní síly, mobilizace, válka, dovozní a vývozní omezení
  nebo vládní opatření, která brání nebo komplikují plnění smlouvy ze strany prodávajícího. Neplnění
  Plnění nebo zrušení smluv ze strany dodavatelů prodávajícího a potíže s přesunem nebo uskladněním prodaného zboží.
  Na žádost musí prodávající informovat kupujícího, zda se rozhodne zrušit nebo pozastavit. Pokud se prodejce rozhodne pozastavit,
  je oprávněn změnit své rozhodnutí na zrušení oznámením svého rozhodnutí. Za škody způsobené zrušením nebo pozastavením
  prodejce neručí. Pokud prodejce může z důvodu vyšší moci provést pouze částečné dodávky, je k tomu oprávněn.
 7. Stížnosti na možné nesprávné provedení objednávek i na kvalitu dodaného zboží je třeba uplatnit do osmi dnů od převzetí zboží
  být učiněno písemně. Pokud bude reklamace shledána oprávněnou a nepředstavuje vyšší moc pro prodávajícího, je prodávající povinen ji vyměnit
  starat se. Prodávající není povinen žádné další povinnosti ani náhradu za nesprávné dodávky. Stížnosti neopravňují kupujícího
  ke zrušení. Vrácení zboží se provádí na náklady a riziko kupujícího a je povoleno pouze s předchozím písemným souhlasem. Platební povinnost
  Kupující s ohledem na příslušné nebo jiné dodávky nebude reklamací pozastaven. Všechna doporučení týkající se použití dodávaného
  nebo zboží, které má být dodáno, je bezplatné a nezávazné. Kupující se musí přesvědčit, do jaké míry je zakoupený produkt vhodný pro aplikaci, pro kterou
  Kupující použije zakoupené zboží. Prodávající nepřebírá žádnou odpovědnost za aplikaci ze strany kupujícího. V případě nedodání, na které se nevztahuje vyšší moc, a
  v případě nesprávného dodání, pokud prodejce podle jeho názoru nemůže přiměřeně zajistit náhradu, prodejce neručí za škody.
 8. V případě výroby zboží podle výkresů, modelů, vzorků nebo jiných pokynů v nejširším slova smyslu, které kupující dává k dispozici,
  kupující přebírá plnou záruku, že při výrobě a / nebo dodávce těchto výrobků nebudou žádné ochranné známky, patenty, užitné nebo komerční modely nebo jiné
  Práva třetích stran jsou porušována. Pokud si třetí strana stěžuje na výrobu a / nebo dodání uvedeného zboží na základě domnělého práva,
  prodávající je okamžitě oprávněn okamžitě zastavit výrobu a / nebo dodávku a požadovat náhradu vzniklých nákladů, a to
  aniž jsou dotčeny jakékoli nároky na náhradu škody vůči kupujícímu a aniž by mu z jakéhokoli důvodu byla vůči němu prodávající odpovědná.
 9. Kupující chrání prodávajícího před všemi důsledky - jakéhokoli druhu - nároků vznesených kupujícím kupujícího vůči prodávajícímu v souvislosti
  mohl být uplatněn na tom, co bylo zakoupeno.
 10. Pokud prodejce stanovil hrubé prodejní ceny za dodané zboží, je kupující povinen je platit svým zákazníkům
  a kupující může poskytnout slevy stanovené prodejcem na tyto ceny pouze při prodeji prodejcům. Kupující bude jeho
  Ukládat zákazníkům stejné povinnosti.
 11. Pokud jde o dodání objednaného množství, vyhrazuje si prodejce toleranci 5 % (nahoru nebo dolů).
 12. Prodávající má právo na zvýšení svých nákupních cen, změny směnných kurzů, dovozních cel a všech dalších vnějších okolností, které nastanou
  zvýšení nákladové ceny, ke kterému dojde po uzavření kupní smlouvy, které bude přeneseno na kupujícího příslušnou úpravou prodejní ceny.
 13. Veškeré dodané zboží zůstává majetkem prodávajícího, dokud kupující nesplní všechny své závazky z kupní smlouvy i ze všech uzavřených či dosud
  smlouvy, které mají být uzavřeny, včetně úroků a nákladů.
 14. Všechny spory budou předloženy k jurisdikci příslušného soudu v Arnhemu (Nizozemsko), také pokud jde o zabavení, povolení
  a soudní zákazy jsou odpovědné. Veškeré náklady vynaložené na ochranu práv, jakož i na vymáhání, jsou na účet kupujícího. Bez předsudků
  právo na plnou náhradu, náklady na soudní vymáhání jsou stanoveny na 15 % pohledávky kupujícího. Na všechny nabídky a
  Na smlouvy se vztahuje nizozemské právo.